PAPER RANGER

จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง

PAPER RANGER

จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง

PaperRanger | จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง

รับบริจาคกระดาษ

โครงการขอรับบริจาคกระดาษเอสี่
ใช้แล้วหน้าเดียวเพื่อมาทำเป็นสมุดเล่มใหม่

รับบริจาคกระดาษ

โครงการขอรับบริจาคกระดาษเอสี่
ใช้แล้วหน้าเดียวเพื่อมาทำเป็น
สมุดเล่มใหม่

รับบริจาคกระดาษ

โครงการขอรับบริจาคกระดาษเอสี่
ใช้แล้วหน้าเดียวเพื่อมาทำเป็นสมุดเล่มใหม่

รับสมัครจิตอาสา

โครงการเปิดรับอาสาสมัครที่มีจิตอาสา
มาร่วมกันเรียนรู้และสร้างสรรค์สมุดทำมือ
เพื่อไปมอบให้น้องๆด้อยโอกาส

รับสมัครจิตอาสา

โครงการเปิดรับอาสาสมัคร
ที่มีจิตอาสามาร่วมกันเรียนรู้
และสร้างสรรค์สมุดทำมือ
เพื่อไปมอบให้น้องๆด้อยโอกาส

รับสมัครจิตอาสา

โครงการเปิดรับอาสาสมัครที่มีจิตอาสา
มาร่วมกันเรียนรู้และสร้างสรรค์สมุดทำมือ
เพื่อไปมอบให้น้องๆด้อยโอกาส

รับจัดกิจกรรม CSR

โครงการยินดีไปจัดกิจกรรมและให้ความรู้
เรื่องการทำเพื่อสังคมกับสิ่งแวดล้อม
ที่ทำได้ง่ายและใกล้ตัวให้กับองค์กร

รับจัดกิจกรรม CSR

โครงการยินดีไปจัดกิจกรรม
และให้ความรู้เรื่องการทำเพื่อสังคม
กับสิ่งแวดล้อมที่ทำได้ง่ายและ
ใกล้ตัวให้กับองค์กร

รับจัดกิจกรรม CSR

โครงการยินดีไปจัดกิจกรรมและให้ความรู้
เรื่องการทำเพื่อสังคมกับสิ่งแวดล้อม
ที่ทำได้ง่ายและใกล้ตัวให้กับองค์กร

ที่มาโครงการ

“ โครงการ PAPER RANGER ”
จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง เกิดขึ้นจากกลุ่มนักศึกษากลุ่มหนึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2550 จากการเล็งเห็นถึงการทำประโยชน์จากกระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียวที่มีเหลือใช้จากการเรียน จึงนำมาใส่แนวคิดผ่านกระบวนการง่ายๆ จนกลายเป็นสมุดทำมือและนำไปส่งมอบต่อให้กับเด็กด้อยโอกาสที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน

จากนั้นจึงได้ต่อยอดจนกลายมาเป็นโครงการที่ผสมผสานแนวคิดของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแลการกระตุ้นการมีจิตอาสาเข้าไว้ด้วยกันผ่านเรื่องราวของการทำสมุดทำมือที่เป็นมากกว่าสมุด

ปัจจุบัน โครงการดำเนินการอยู่ภายใต้ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

“ โครงการ PAPER RANGER ”
จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง เกิดขึ้นจากกลุ่มนักศึกษากลุ่มหนึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2550 จากการเล็งเห็นถึงการทำประโยชน์จากกระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียวที่มีเหลือใช้จากการเรียน จึงนำมาใส่แนวคิดผ่านกระบวนการง่ายๆ จนกลายเป็นสมุดทำมือและนำไปส่งมอบต่อให้กับเด็กด้อยโอกาสที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน

จากนั้นจึงได้ต่อยอดจนกลายมาเป็นโครงการที่ผสมผสานแนวคิดของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแลการกระตุ้นการมีจิตอาสาเข้าไว้ด้วยกันผ่านเรื่องราวของการทำสมุดทำมือที่เป็นมากกว่าสมุด

ปัจจุบัน โครงการดำเนินการอยู่ภายใต้ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

“ โครงการ PAPER RANGER ”
จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง เกิดขึ้นจากกลุ่มนักศึกษากลุ่มหนึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2550 จากการเล็งเห็นถึงการทำประโยชน์จากกระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียวที่มีเหลือใช้จากการเรียน จึงนำมาใส่แนวคิดผ่านกระบวนการง่ายๆ จนกลายเป็นสมุดทำมือและนำไปส่งมอบต่อให้กับเด็กด้อยโอกาสที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน

จากนั้นจึงได้ต่อยอดจนกลายมาเป็นโครงการที่ผสมผสานแนวคิดของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแลการกระตุ้นการมีจิตอาสาเข้าไว้ด้วยกันผ่านเรื่องราวของการทำสมุดทำมือที่เป็นมากกว่าสมุด

ปัจจุบัน โครงการดำเนินการอยู่ภายใต้ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส

“ ให้สมุดของเราเป็นทางเชื่อมใจ ส่งความสุขจากผู้ให้ไปสู่ผู้รับ ”
สมุดกว่า 200,000 เล่ม (นับถึงต้นปี 2560) ที่เหล่าอาสาสมัครร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำขึ้นมา
ได้ส่งความสุขและโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆที่ขาดแคลนทั่วไทย ไม่ว่าจะเป็นน้องๆชาวเขาเผ่าม้ง
เผ่ากะเหรี่ยง เผ่าต่างๆที่อยู่บนดอย กลุ่มเด็กผู้อพยพที่อาศัยอยู่ตามตะเข็บชายแดน หรือรวมไปถึง
เด็กที่ประสบปัญหาเวลาผ่านภัยธรรมชาติต่างๆมาก็ตาม

โครงการของเราอยากให้สมุดของเราเป็นสื่อแทนใจ ระหว่างพวกเราเหล่าจิตอาสาที่ร่วมมือช่วยกันทำ
เพียงเพื่อให้คนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเราอาจไม่เคยเห็นหน้าและไม่เคยรู้จัก ได้มีอนาคตดีขึ้นกว่าที่เคยเป็น

“ ให้สมุดของเราเป็นทางเชื่อมใจ ส่งความสุขจากผู้ให้ไปสู่ผู้รับ ”
สมุดกว่า 200,000 เล่ม (นับถึงต้นปี 2560) ที่เหล่าอาสาสมัครร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำขึ้นมา ได้ส่งความสุขและโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆที่ขาดแคลนทั่วไทย ไม่ว่าจะเป็นน้องๆชาวเขาเผ่าม้งเผ่ากะเหรี่ยง เผ่าต่างๆที่อยู่บนดอย กลุ่มเด็กผู้อพยพที่อาศัยอยู่ตามตะเข็บชายแดน หรือรวมไปถึงเด็กที่ประสบปัญหาเวลาผ่านภัยธรรมชาติต่างๆมาก็ตาม

โครงการของเราอยากให้สมุดของเราเป็นสื่อแทนใจ ระหว่างพวกเราเหล่าจิตอาสาที่ร่วมมือช่วยกันทำเพียงเพื่อให้คนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเราอาจไม่เคยเห็นหน้าและไม่เคยรู้จัก ได้มีอนาคตดีขึ้นกว่าที่เคยเป็น

“ ให้สมุดของเราเป็นทางเชื่อมใจ ส่งความสุขจากผู้ให้ไปสู่ผู้รับ ”
สมุดกว่า 200,000 เล่ม (นับถึงต้นปี 2560) ที่เหล่าอาสาสมัครร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำขึ้นมา ได้ส่งความสุขและโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆที่ขาดแคลนทั่วไทย ไม่ว่าจะเป็นน้องๆชาวเขาเผ่าม้งเผ่ากะเหรี่ยง เผ่าต่างๆที่อยู่บนดอย กลุ่มเด็กผู้อพยพที่อาศัยอยู่ตามตะเข็บชายแดน หรือรวมไปถึงเด็กที่ประสบปัญหาเวลาผ่านภัยธรรมชาติต่างๆมาก็ตาม

โครงการของเราอยากให้สมุดของเราเป็นสื่อแทนใจ ระหว่างพวกเราเหล่าจิตอาสาที่ร่วมมือช่วยกันทำเพียงเพื่อให้คนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเราอาจไม่เคยเห็นหน้าและไม่เคยรู้จัก ได้มีอนาคตดีขึ้นกว่าที่เคยเป็น

รับบริจาคกระดาษ

    “ กระดาษเอสี่ใช้หน้าเดียวของท่าน สามารถสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆได้ ”
กระดาษเอสี่ที่ยังเหลือหน้าว่างหนึ่งหน้าของท่านจะถูกรวมรวมมาใช้ทำเป็นไส้สมุดทีละแผ่น
จะกลายเป็นเล่มสามารถนำมาให้หรือจัดส่งมาได้ที่ ที่อยู่ของโครงการ Paper Ranger

    “ กระดาษเอสี่ใช้หน้าเดียวของท่าน สามารถสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆได้ ”
กระดาษเอสี่ที่ยังเหลือหน้าว่างหนึ่งหน้าของท่านจะถูกรวมรวมมาใช้ทำเป็นไส้สมุดทีละแผ่นจะกลายเป็นเล่มสามารถนำมาให้หรือจัดส่งมาได้ที่ ที่อยู่ของโครงการ Paper Ranger

    “ กระดาษเอสี่ใช้หน้าเดียวของท่าน สามารถสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆได้ ”
กระดาษเอสี่ที่ยังเหลือหน้าว่างหนึ่งหน้าของท่านจะถูกรวมรวมมาใช้ทำเป็นไส้สมุดทีละแผ่นจะกลายเป็นเล่มสามารถนำมาให้หรือจัดส่งมาได้ที่ ที่อยู่ของโครงการ Paper Ranger

จัดกิจกรรม CSR ให้องค์กร

“ ร่วมใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ผ่านกระดาษรอบตัวที่เราใช้ ”
โครงการเราขอเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับองค์กรต่างๆที่กำลังมองหากิจกรรมเชิง CSR
โดยการกระตุ้นให้เริ่มต้นจากการใช้กระดาษภายในแต่ละองค์กร

เรามีกระบวนการที่จะสามารถออกไปจัดกิจกรรมเพื่อไปกระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดการเห็นคุณค่า
ของสิ่งเหล่านั้นรวมถึงการปลูกฝังแนวคิดของการทำเพื่อสังคมและผู้อื่นให้กับผู้เข้าร่วมได้
ร่วมมือร่วมแรงกันเพื่อสร้างเรื่องราวที่ดีงามให้กับองค์กรสู่สังคมต่อไป

“ ร่วมใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ผ่านกระดาษรอบตัวที่เราใช้ ”
โครงการเราขอเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับองค์กรต่างๆที่กำลังมองหากิจกรรมเชิง CSR โดยการกระตุ้นให้เริ่มต้นจากการใช้กระดาษภายในแต่ละองค์กร

เรามีกระบวนการที่จะสามารถออกไปจัดกิจกรรมเพื่อไปกระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดการเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นรวมถึงการปลูกฝังแนวคิดของการทำเพื่อสังคมและผู้อื่นให้กับผู้เข้าร่วมได้ร่วมมือร่วมแรงกันเพื่อสร้างเรื่องราวที่ดีงามให้กับองค์กรสู่สังคมต่อไป

“ ร่วมใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ผ่านกระดาษรอบตัวที่เราใช้ ”
โครงการเราขอเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับองค์กรต่างๆที่กำลังมองหากิจกรรมเชิง CSR โดยการกระตุ้นให้เริ่มต้นจากการใช้กระดาษภายในแต่ละองค์กร

เรามีกระบวนการที่จะสามารถออกไปจัดกิจกรรมเพื่อไปกระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดการเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นรวมถึงการปลูกฝังแนวคิดของการทำเพื่อสังคมและผู้อื่นให้กับผู้เข้าร่วมได้ร่วมมือร่วมแรงกันเพื่อสร้างเรื่องราวที่ดีงามให้กับองค์กรสู่สังคมต่อไป

รับสมัครจิตอาสา

“ จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง คือ ฮีโร่ของน้องๆด้อยโอกาส ”
หากคุณมีเวลาว่าง และมองหากิจกรรมดีดี เราอยากชวนคุณมาร่วมเป็นจิตอาสาสมุดเพื่อน้องๆ
มาเรียนรู้การเริ่มต้นเป็นอาสาที่ทำได้ง่ายๆจากการนำกระดาษใช้แล้วรอบตัวมาประดิษฐ์เป็นสมุดทำมือให้น้องๆ

หากมากันเป็นหมู่คณะสามารถนัดวันเวลาทำกิจกรรมได้ทุกวัน มีค่าสนับสนุนกิจกรรมท่านละ 300 บาท
(เพื่อนำไปใช้จ่ายในโครงการเป็นค่าอุปกรณ์ สถานที่ รวมไปถึงการนำสมุดไปส่งต่อให้กับน้องๆด้อยโอกาส)

“ จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง คือ ฮีโร่ของน้องๆด้อยโอกาส ”
หากคุณมีเวลาว่าง และมองหากิจกรรมดีดี เราอยากชวนคุณมาร่วมเป็นจิตอาสาสมุดเพื่อน้องๆ
มาเริ่มต้นการเป็นอาสาที่ทำได้ง่ายๆจากการนำกระดาษใช้แล้วรอบตัวมาประดิษฐ์เป็นสมุดทำมือให้น้องๆ

หากมากันเป็นหมู่คณะสามารถนัดวันเวลาทำกิจกรรมได้ทุกวัน มีค่าสนับสนุนกิจกรรมท่านละ 300 บาท
(เพื่อนำไปใช้จ่ายในโครงการเป็นค่าอุปกรณ์ สถานที่ รวมไปถึงการนำสมุดไปส่งต่อให้กับน้องๆ)

“ จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง คือ ฮีโร่ของน้องๆด้อยโอกาส ”
หากคุณมีเวลาว่าง และมองหากิจกรรมดีดี เราอยากชวนคุณมาร่วมเป็นจิตอาสาสมุดเพื่อน้องๆมาเริ่มต้นการเป็นอาสาที่ทำได้ง่ายๆจากการนำกระดาษใช้แล้วรอบตัวมาประดิษฐ์เป็นสมุดทำมือให้น้องๆ

หากมากันเป็นหมู่คณะสามารถนัดวันเวลาทำกิจกรรมได้ทุกวัน มีค่าสนับสนุนกิจกรรมท่านละ 300 บาท (เพื่อนำไปใช้จ่ายในโครงการเป็นค่าอุปกรณ์ สถานที่ รวมไปถึงการนำสมุดไปส่งต่อให้กับน้องๆ)

ติดต่อเรา

บ้านจิตอาสา มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

บ้านจิตอาสา 2044/21
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

paperranger@live.com

08-9670-4600
(คุณพี)